ترجمه رسمی

ترجمه رسمی چیست؟
نوعی ترجمه که درآن مترجم رسمی اقدام به ترجمه اسناد یا اظهارات به زبان دیگری می نماید.به شکلی که اسناد یا اظهارات ترجمه شده عینا حاوی اطلاعات موجود در اصل مدارک یا اظهارات مورد ترجمه باشد.
ترجمه رسمی مرحله ای از یک فرایند قانونی است با هدف حفظ ارزش و اعتبار قانونی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی:

فقط در مورد نسخه اصل قابل انجام است.

روی کاغذهای مخصوص دارای سربرگ قوه قضائیه، نام و نشانی مترجم، شماره و مشخصات پروانه نوشته می شود.

دارای مهر وامضای مترجم رسمی است.

کپی اسناد ضمیمه می شود.