پیش تاییدات

 

برای آنکه دادگستری و وزارت خارجه مدارک و اسناد شما را تایید کنند مدراکتان باید از قبل توسط مراجع صدور مربوطه (بعضا عالی ترین سطح مرجعتایید شده باشند. در اینجا برای راحتی شما و صرفه جویی در زمان برخی از این پیش تاییدات لازم ارائه شده اند